Städledarna

Samfällighetens medlemmar sköter gemensamt sina egna allmänna ytor. Detta skapar en ökad trivsel och gemenskap och sker bland annat under våra två städdagar, en under våren och en under hösten. Med start 2019 provas ett nytt koncept för samordning av städdagarna, ett mer strukturerat sätt med tydliga direktiv där allas bidrag efterstävas med en förhoppning om ökat engagemang. Detta koncept innebär i korthet att två samordnande städledare utses och arbetar gemensamt kring planering och genomförande av städdagarna med fokus på följande punkter;

- Tydlig information till samtliga medlemmar kring städdagens infallande samt välkomnande av förslag från medlemmar på åtgärder som behövs i området. Förslag inhämtas och prioriteras också i samråd med styrelsen
- Samordning av särskilda åtgärder (tex trädfällning/röjning, målning, lagning av tex lekplatsredskap eller gemensam byggnation) samt delegering av dessa arbetsuppgifter till intresserade medlemmar
- Tydlig information till samtliga medlemmar kring aktuella tider och samlingsplatser för städdagen samt tilldelning av uppgift per hushåll som inte tar del av särskilt planerade åtgärder
- Samordning av uppgifter för medlemmar som inte kan delta under själva städdagen för utförande före eller efter städdagen på egen tid
- Samordning för hyra av container alt släpvagn
- Inköp för gemensam grillning och delegering av uppgifter kopplat till grillningen
- Samordning av övriga inköp eventuellt med medlemmars hjälp beroende på omfattningen
- Samordning av gräsklippning i området

Samordnande Städledare: Christian & Matilda Isaksson, Bofinkstigen 13
Maskin ansvarig: Jonathan Nilsson, Bofinkstigen 10

I enlighet med beslut på årsstämman 2009 genomförs gemensam skötsel av våra grönområden enligt det sk ”gräsklippningsschemat”. I korthet innebär gräsklippningen att man tillsammans med sin granne ansvarar för att samtliga allmänna gräsytor på Bofinkstigen samt Domherrestigen sköts under en två veckors period. Schemat gör sig gällande från vecka 21-38 och varje hushåll klipper vart 5e år. Med gemensamt ansvar ska vi kunna ha fint klippta gräsmattor hela sommaren vilket bör ligga i allas vårt intresse.

Instruktion för gräsklippningen finns här!

Gräsklippningsschemat finns här!